Hoe een chipshot te slaan in golf (2023)

Een golfbal leren chippen is een van de meest waardevolle vaardigheden die een golfer kan hebben. Begrijpen hoe je een chipshot rond de green moet slaan, verlaagt je score en maakt je vrienden jaloers als je de bal consequent op en neer beweegt om ze te verslaan. Dus wat is een chipshot? Een standaard chipshot legt een korte afstand in de lucht af en rolt naar de pin met meer controle en consistentie dan een normaal shot. Een chipshot verschilt van een volledige zwaai omdat het een korte, gecontroleerde zwaai is met weinig tot geen polsscharnier. Het gevoel dat je zou moeten hebben, is dat je armen met je borst meegaan terwijl je een kleine draai heen en weer maakt. Het gevoel dat je armen en borst verbonden blijven, zal helpen bij je controle op afstand, zodat je slechts een korte putt overhoudt.

Hoe een chipshot te slaan in golf (1)

Dit artikel behandelt de volgende onderwerpen.

 • Hoe in te stellen voor een Chip Shot
 • Veelvoorkomende chipshot-fouten
 • Chip Shot Oefenoefening
 • Chippen versus pitchen

Opstellen voor een Chip Shot

De set-up voor een chipshot is heel eenvoudig met je voeten dicht bij elkaar, schouders bijna waterpas en de bal in het midden van je houding. Je houding moet een beetje open staan ​​voor je doellijn.

Hoe een chipshot te slaan in golf (2)

  1. Houd je voeten dicht bij elkaar. Dit maakt het gemakkelijk om je lichaam te draaien, wat belangrijk is bij het chippen!
  2. Zorg ervoor dat uw gewicht iets naar voren is gericht. Zet je voorste schouder recht over je voorste voet. Dit zal je helpen om de bal stevig te slaan met een licht dalende slag.
  3. Houd uw rechterarm gestrekt (voor rechtshandige golfers). Dit zorgt voor de juiste afstand tot de bal en de juiste houding met je rug recht en schouders op gelijke hoogte.
  4. Je armen en schouders vormen een stevige driehoek. Door het Swing Align Short Game-apparaat te gebruiken, krijgt u het gevoel van een goede opstelling.
  5. Iets open houding. Dit zal helpen om je lichaam goed te laten draaien. Als je hulp nodig hebt om door de bal te draaien, duw je je rechterknie naar voren om je downswing te starten.

Hoe een chipshot te slaan in golf (3)

Veelvoorkomende chipshot-fouten

Wat is de juiste versnipperingstechniek? Het gaat er vooral om je armen en handen stabiel te houden en een gecontroleerde slag te maken met je borst en schouders. Hier zijn enkele veelvoorkomende fouten die u moet vermijden als u leert hoe u een golfbal moet chippen.

Proberen Om De Bal Omhoog Te Helpen

Probeer de bal niet in de lucht te helpen! Houd je schouders recht, zet je ruggengraat recht op en neer en kantel of kantel niet naar achteren. Naar achteren kantelen duwt je heupen en handen te ver naar voren, waardoor je club voor de bal uitzakt. Dit resulteert in het raken van de bal met vet en te kort komen voor de pin, of in het ergste geval het gevreesde stuk schot waarbij de bal maar een paar voet beweegt. Vertrouw erop dat de loft van je clubs het werk voor je doet.

Balpositie te ver naar voren

Door de bal te ver naar voren te plaatsen, is het bijna onmogelijk om solide chipshots te maken met een gecontroleerde en licht dalende slag. Neem de tijd om ervoor te zorgen dat de bal niet verder naar voren is dan het midden van je stand en dat je clubschacht en linkerarm bijna in een rechte lijn staan. Als de bal te ver naar voren is, is de kans groter dat je de bal dun raakt, wat resulteert in een schot dat voorbij de pin gaat, of in het ergste geval de gevreesde schedel die over en over de green schiet.

Sla niet, zwaai

Probeer de bal niet te raken om een ​​goede chipshot te maken! Zwaai de club terug met je borst en schouders door iets naar binnen te draaien. Als je de bal probeert te raken, word je te handig en flip je naar de bal. Een chipshot heeft heel weinig polsactie. Als je je rechterpols op de terugweg een beetje scharniert, houd dat lichte scharnier dan vast terwijl je door de impact zwaait. Geen flippen! Laat je linkerpols niet afbreken.

Kan niet draaien

Een veelgemaakte fout die golfers maken bij hun golfchipshots is dat ze hun onderlichaam niet draaien. De neiging bij het slaan van golfchipshots is om alleen met de armen te zwaaien en na te laten wat een minigolfswing zou moeten zijn met wat lichaamsbeweging. Niet draaien veroorzaakt slecht contact en slechte afstandscontrole.

Hoe een chipshot te slaan in golf (4)

Hoe een chipshot te slaan in golf (5)

Chip Shot Oefenoefening

Een geweldige oefenboor voor het korte golfspel is om je korte spelzwaai te oefenen terwijl je je concentreert op het draaien van je onderlichaam. Deze oefening kan tijdens het chippen op de schietbaan worden gedaan, of thuis zonder golfbal!

  • Zet deSwing Align-apparaatop je onderlichaam net boven de knieën.
  • Neem de korte stangdelen van deSchommel kruisingen plaats er een aan weerszijden van uw voeten en hoek ze ongeveer 30 graden ten opzichte van uw doellijn.
  • Terwijl je je swing oefent of oefent, pas je de hoek van de uitlijningsstang die aan je benen is bevestigd aan de korte stangen op de grond aan, terwijl je je borst en onderlichaam iets naar achteren en door draait.
 • Stop en houd je volgpositie vast en controleer je rotatie ten opzichte van de stang op de grond met je voorste voet.

Bij deze oefening zullen de meeste golfers de grotere nodig hebbenSwing Align XLmanchettengolfswing trainingsapparaatom op hun onderlichaam te passen. De Swing Align Pro-bundelwordt geleverd met zowel standaard- als XL-manchetten voor oefeningen voor zowel het bovenlichaam als het onderlichaam.

Chippen versus Pitchen

Dit artikel gaat specifiek over het chippen van een golfbal, maar de aanbevelingen zijn ook van toepassing op het werpen van de golfbal. Een pitchshot vliegt verder dan het rolt en stopt sneller. Pitch shots gebruiken een langere zwaai waarbij de rechterarm begint te vouwen en er een groter scharnier in je polsen zit. Dit zorgt voor een langere swing met meer snelheid. Gebruik lichaamsrotatie om de club door de bal te trekken, maar net als bij een chipshot, draai je polsen niet om!

Hoe een chipshot te slaan in golf (6)

Verbeter je korte spel met Swing Align!

Hoe repareer je je golfchipshots? Hoe stop je met het slaan van dikke en dunne chipshots? Makkelijk, met een Swing Align ofSwing Align Short Gametrainer!

Gebruik de Swing Align golftrainingshulp op uw benen net boven de knieën en u weet direct of uw onderlichaam goed draait of niet. De hoeveelheid rotatie bij chippen en pitchen is vaak minder dan een volledige slag, maar rotatie is nog steeds de sleutel tot goed uitgevoerde korte golfslagen.

Gebruik de Swing Align Short Game trainer om een ​​goede set-up en een gecontroleerde en verbonden short game swing te creëren. De korte gamehengel creëert en behoudt de juiste afstand tussen je armen, zodat ze verbonden blijven en met dezelfde snelheid door je chipshots bewegen voor verbeterde afstandscontrole.

Winkelal onze producten vandaag!

Terug naar Instructie

FAQs

What is the difference between a chip and pitch shot? ›

A chip shot is a short game shot used around the putting surface with a low trajectory and generally travels mainly along the ground. A pitch shot is a short game shot with a higher trajectory and more spin, designed to keep the ball in the air more as it travels to its target.

Should you hit down on chip shots? ›

Choking down is OK - Since a chip shot is a controlled shot like a putt, it is ok to grip down. While you want the full length of the club for full swings and some pitch shots to hit the ball farther, you want to have more stroke control when you're chipping. Choking down helps achieve the control you need.

How far can you hit a chip shot? ›

Know the difference between these two shots will help you manage the course. The difference in the shot is the distance you are trying to cover. A pitch shot, in most instances, is a short shot of approximately 50 yards. A chip shot is even shorter, made from 10-30 yards off the green.

Why do I hit the ground before the ball when chipping? ›

If you want to stop hitting the ground before the golf ball, your angle of attack must be improved. To improve this angle, you can work on settling down movements in your swing, keeping your head in place, releasing the club at the right time, and properly transferring your weight through your golf swing.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Twana Towne Ret

Last Updated: 07/11/2023

Views: 5847

Rating: 4.3 / 5 (64 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Twana Towne Ret

Birthday: 1994-03-19

Address: Apt. 990 97439 Corwin Motorway, Port Eliseoburgh, NM 99144-2618

Phone: +5958753152963

Job: National Specialist

Hobby: Kayaking, Photography, Skydiving, Embroidery, Leather crafting, Orienteering, Cooking

Introduction: My name is Twana Towne Ret, I am a famous, talented, joyous, perfect, powerful, inquisitive, lovely person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.