Een overzicht maken (2023)

Wat is een schets?

Het maken van een overzicht is een goede stap om te nemen tijdens het schrijven van je paper. Het stelt je in staat om te brainstormen over nieuwe ideeën en ervoor te zorgen dat je paper er goed uitzietgeorganiseerd, gefocust, enondersteund. Veel schrijvers vinden het gemakkelijker om vanuit een schets te schrijven in plaats van vanaf een lege pagina te beginnen.

Wanneer moet ik een schets schrijven?

Het schrijven van een schets kan op elk moment tijdens het schrijfproces plaatsvinden. Hoewel het meestal wordt gebruikt voordat u begint met schrijven of onderzoek doet, kan dit proces ook plaatsvinden tijdens of na het schrijven van uw paper om ervoor te zorgen dat uw punten geordend en logisch zijn.

Hoe schrijf ik een schets?

Onthoud dat je schets moet dienen als een globaal idee van hoe je paper zich zal ontwikkelen; het hoeft niet erg formeel of exact te zijn.

Voorbeeldoverzicht

Dit is een globaal idee van het formaat dat een overzicht kan hebben:

 1. Hoofdidee

  1. Secundair of ondersteunend idee bij hoofdidee I

  2. Secundair of ondersteunend idee bij hoofdidee I

   1. Secundair idee voor B

   2. Secundair idee voor B

    1. Secundair idee bij 2

    2. Secundair idee bij 2

 2. Hoofdidee

  1. Secundair of ondersteunend idee bij hoofdidee II

  2. Secundair of ondersteunend idee bij hoofdidee II

  3. Secundair of ondersteunend idee bij hoofdidee II

 3. Hoofdidee

U kunt elke vorm van dit voorbeeld gebruiken om uw schets te schrijven. Iedereen organiseert anders, dus het is belangrijk om te doen wat voor jou het beste werkt. Als je vragen hebt, kom dan gerust naar deSchrijfcentrumen werk met eendocentover het maken van uw omtrek.

School voor afgestudeerde studies en onderzoek

 • Kathleen Jones White Schrijfcentrum
 • Stabley-bibliotheek, kamer 203
  Zuid-Eleventh Street 431
  Indiana, VADER 15705
 • Telefoon:724-357-3029
 • w-center@iup.edu

Zomer kantooruren

maandag tot vrijdag

Sommige kantoren werken op afstand. Bel of mail voor hulp.

8:00 – 12:00 uur

12:30 uur - 4:00 in de middag.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Roderick King

Last Updated: 30/11/2023

Views: 5781

Rating: 4 / 5 (71 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Roderick King

Birthday: 1997-10-09

Address: 3782 Madge Knoll, East Dudley, MA 63913

Phone: +2521695290067

Job: Customer Sales Coordinator

Hobby: Gunsmithing, Embroidery, Parkour, Kitesurfing, Rock climbing, Sand art, Beekeeping

Introduction: My name is Roderick King, I am a cute, splendid, excited, perfect, gentle, funny, vivacious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.